Nueva imagen

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIAT UAI ACTIVA’T +

Nueva imagen

 

Plataforma de Voluntariat de la Federació UAI Activa’t +, aquesta proposta va unida a col.lectius de voluntariat com Protecció Civil Oliva, Creu Roja Oliva….

 Es tracta d’una entitat de Voluntariat mancomunda que es donaria  d’alta al  Registre  d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat.

CONCEPTE DE VOLUNTARIAT
S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, desenrotllen persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els següents requisits:

a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.

b) Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.

c) Que es porten a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat dels gastos originats per l’acompliment de l’activitat.

d) Que es desenrotllen a través d’organitzacions sense ànim de lucre i d’acord amb programes o projectes concrets

CONDICIONS D’ADMISSIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d’obrar, prou i que tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació sense rebre contraprestació ni mediar obligació o deure jurídic. En especial persones de col.lectius i associacions que participen dels projectes de la Federació i mantinguen un conveni en vigor.

-Haurà de presentar-se una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre l’admissió de la persona o persnones voluntàries.

Aquest projecte naix de la necessitat dels col.lectius, de qualsevol àmbit, cultural, esportiu, social, mediambiental per tal d’organitzar esdeveniments, actes solidaris, congressos, trobades, festes etc…. La creació d’una base de dades compartida i mancomunada de voluntaris, amb la corresponent assegurança de Responsabilitat Social i d’Accidents i una bona gestió aportaria un valor afegit a les tasques de voluntariat que ja realitzen col.lectius com Protecció Civil Oliva i Creu Roja Oliva.

Posted in ACTIVA'T.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>