viu la festa jpg

PROMOCIÓ «VIU LA FESTA OLIVA ÉS TRIATLÓ»

La Federació UAI Activa’t + ha signat un conveni de promoció per tal de donar advantatge a l’hora d’nscriures en les proves Triatló Oliva, ja siga el International Triatló 113MD Oliva «Capità de la Vangvarda» com a la XXVI Edició del Triatló Oliva Decana de la Comunitat. Tot per acomplir amb un dels fins de la Federació que és la promoció de l’esport i la potenciació de l’associacionisme.

Per la qual cosa tots els esportistes que siguen d’Oliva i estiguen a les files de qualsevol entitat esportiva registrada com Associació, Club o col.lectiu social que col.labore amb activitats esportives podrà gaudir d’un preu adventatjós que serà com a mínim el preu del pack establert per temporada i que inclou la inscripció a les dos proves.

Aquest acord de la Federació UAI Activat’+ , el Club Triatló Oliva i l’Associació Cultural Viu la Festa «Oliva és Triatló» signat el passat 7 de juliol serà presentat per el tècnic Antoni Cots al Regidor d’Esports i responsable dels Serveis Esportius Municipals per donar a coneixer l’oferta de promoció esportiva.

L’objectiu potenciar la pràctica esportiva i l’associacionisme al poble d’Oliva en aquest cas circunscrit a la pràctica del Triatló, les entitats adherides a la promoció haurien de col.laborar amb l’aportació de voluntariat tan necessari per l’organització d’esdeveniments esportius tal volta la part i funció més important avuí dia per tal de realitzar-los.

També cal comentar que aquest tipus de conveni potenciarà l’objectiu d’arribar a ser declarats d’interés turístic Autonòmic, la tasca de l’Associació Cultural  del Club garantitza una molt bona participació de esportistes d’Oliva i de les associacions i col.lectius locals,  augmentant les possibilitats d’assolir la Declaració del Projecte Viu la Festa «Oliva és Triatló. L’Associació Cultural «Oliva és Triatló» marcarà un abans i un després, la combinació esport i cultura són la ferramenta ideal, la sol.licitud d’ús de la Casa de la Festa ha sigut la millor proposta per tal d’aconseguir que voluntariat, associacions i col.lectius treballen per aquest projecte.

viu la festa jpg

Nueva imagen

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIAT UAI ACTIVA’T +

Nueva imagen

 

Plataforma de Voluntariat de la Federació UAI Activa’t +, aquesta proposta va unida a col.lectius de voluntariat com Protecció Civil Oliva, Creu Roja Oliva….

 Es tracta d’una entitat de Voluntariat mancomunda que es donaria  d’alta al  Registre  d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat.

CONCEPTE DE VOLUNTARIAT
S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, desenrotllen persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els següents requisits:

a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.

b) Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.

c) Que es porten a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat dels gastos originats per l’acompliment de l’activitat.

d) Que es desenrotllen a través d’organitzacions sense ànim de lucre i d’acord amb programes o projectes concrets

CONDICIONS D’ADMISSIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d’obrar, prou i que tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació sense rebre contraprestació ni mediar obligació o deure jurídic. En especial persones de col.lectius i associacions que participen dels projectes de la Federació i mantinguen un conveni en vigor.

-Haurà de presentar-se una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre l’admissió de la persona o persnones voluntàries.

Aquest projecte naix de la necessitat dels col.lectius, de qualsevol àmbit, cultural, esportiu, social, mediambiental per tal d’organitzar esdeveniments, actes solidaris, congressos, trobades, festes etc…. La creació d’una base de dades compartida i mancomunada de voluntaris, amb la corresponent assegurança de Responsabilitat Social i d’Accidents i una bona gestió aportaria un valor afegit a les tasques de voluntariat que ja realitzen col.lectius com Protecció Civil Oliva i Creu Roja Oliva.