TriTarongina-Events

PROGRAMA INSERCIO SOCIOLABORAL

El Club Triatló Oliva  encapçalarà aquest projecte d’inserció sociolaboral, amb la contractació d’un Tècnic Superior en Activitats Físiques i Animació Esportiva per tal de dur endavant el Projecte d’Activitats 2015, la Tritarongina és el nostre logo i secció que  ens identifica com una marca coneguda «Triatló Oliva» vist les nostres equipacions, el nostre perfil a les xarxes, está present en cadascuna de les notres activitats.

La Federació Unió d’Associacions, UAI Activa’+ de la qual forma part el Club Triatló Oliva amb altres col.lectius vetllarà per la col.laboració de les Administracions, i Entitats col.laboradores que destinen ajudes a l’economia Social, ja són vàries les relacions obertes que esperem fructifiquen com la presentació del projecte a Ajuntaments i Oficines ADL així com diverses entitats bancàries que tenen programes d’obra social e insercio sociolaboral. El Tercer Sector s’obri pas com a font generadora de projectes, activitats e idees, per tal de que emprenedors, clubs , col.lectius, puguen crear ocupació laboral. La creació al Club Triatló Oliva de l’Associació Cultural Viu la Festa Oliva és Triatló contribuirà a consolidar aquest projecte esportiu, la cultura i l’esport units per tal d’aconseguir dinamització econòmica, turisme actiu, i la promoció del nostre esport el Triatló.

TriTarongina-Events

Nueva imagen (1)

AGRICOTENDA

Agricotenda un projecte format per productors agraris ecològics, cooperatives i associacions agràries per tal de dur endavant  fins que són fonamentals e importants per  la Federació UAI Activa’t+

«Especificament la defensa i promoció de l’agricultura ecològica, foment del cooperativisme i de les xarxes de consum , defensa dels productors locals. En especial l’agricultura propera i autòctona, la gastronomia popular.

Fer de plataforma i agent de desenvolupament local de totes i cadascuna de les poblacions que es troben en l’ambit d’actuació de l’Associació i de Clubs i Associacions Amigues.

Aconseguir ajudes, subvencions i programes de les institucions pertinents, actuant d’intermediaris en tots els àmbits, des del municipal , autonòmic, i fins i tot, l’estatal , per tal d’aconseguir els seu objectius i fins com Unió i el de les Associacions Membres i que disposen de convenis.

La promoció, protecció, la recuperació i la divulgació del treball i dels oficis ancestrals que prolonguen el patrimoni cultural, monumental, històric, etnològic i agrícola; del treball i dels oficis artesanals que donen valor afegit a l’activitat econòmica general; del treball i dels oficis de nova concepció que procuren mes qualitat de vida, mes salut i benestar, mes respecte i armonia amb el medi i mes creixement i realització de les persones. …..»

Bolsa Botelles

capità agricotenda

Oli d’Oliva Verge Extra de la Vall de Gallinera ( almassera Taxims elaborat Al Patró) )

 

Nueva imagen (1)

viu la festa jpg

PROMOCIÓ «VIU LA FESTA OLIVA ÉS TRIATLÓ»

La Federació UAI Activa’t + ha signat un conveni de promoció per tal de donar advantatge a l’hora d’nscriures en les proves Triatló Oliva, ja siga el International Triatló 113MD Oliva «Capità de la Vangvarda» com a la XXVI Edició del Triatló Oliva Decana de la Comunitat. Tot per acomplir amb un dels fins de la Federació que és la promoció de l’esport i la potenciació de l’associacionisme.

Per la qual cosa tots els esportistes que siguen d’Oliva i estiguen a les files de qualsevol entitat esportiva registrada com Associació, Club o col.lectiu social que col.labore amb activitats esportives podrà gaudir d’un preu adventatjós que serà com a mínim el preu del pack establert per temporada i que inclou la inscripció a les dos proves.

Aquest acord de la Federació UAI Activat’+ , el Club Triatló Oliva i l’Associació Cultural Viu la Festa «Oliva és Triatló» signat el passat 7 de juliol serà presentat per el tècnic Antoni Cots al Regidor d’Esports i responsable dels Serveis Esportius Municipals per donar a coneixer l’oferta de promoció esportiva.

L’objectiu potenciar la pràctica esportiva i l’associacionisme al poble d’Oliva en aquest cas circunscrit a la pràctica del Triatló, les entitats adherides a la promoció haurien de col.laborar amb l’aportació de voluntariat tan necessari per l’organització d’esdeveniments esportius tal volta la part i funció més important avuí dia per tal de realitzar-los.

També cal comentar que aquest tipus de conveni potenciarà l’objectiu d’arribar a ser declarats d’interés turístic Autonòmic, la tasca de l’Associació Cultural  del Club garantitza una molt bona participació de esportistes d’Oliva i de les associacions i col.lectius locals,  augmentant les possibilitats d’assolir la Declaració del Projecte Viu la Festa «Oliva és Triatló. L’Associació Cultural «Oliva és Triatló» marcarà un abans i un després, la combinació esport i cultura són la ferramenta ideal, la sol.licitud d’ús de la Casa de la Festa ha sigut la millor proposta per tal d’aconseguir que voluntariat, associacions i col.lectius treballen per aquest projecte.

viu la festa jpg

Nueva imagen

ASSOCIACIÓ VOLUNTARIAT UAI ACTIVA’T +

Nueva imagen

 

Plataforma de Voluntariat de la Federació UAI Activa’t +, aquesta proposta va unida a col.lectius de voluntariat com Protecció Civil Oliva, Creu Roja Oliva….

 Es tracta d’una entitat de Voluntariat mancomunda que es donaria  d’alta al  Registre  d’Entitats de Voluntariat de la Generalitat.

CONCEPTE DE VOLUNTARIAT
S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interés general que, respectant els principis de no-discriminació, solidaritat, pluralisme i tots aquells que inspiren la convivència en una societat democràtica, desenrotllen persones físiques per a la millora de la qualitat de vida d’altres persones o de la col·lectivitat, d’acord amb els següents requisits:

a) Que tinguen caràcter altruista i solidari.

b) Que la seua realització siga conseqüència d’una decisió pròpia i lliurement adoptada, i no porte causa en una obligació personal o deure jurídic.

c) Que es porten a terme de forma desinteressada i sense contraprestació econòmica, ni de qualsevol altra índole, sense perjuí dels incentius que legalment puguen establir-se i podent ser rescabalat dels gastos originats per l’acompliment de l’activitat.

d) Que es desenrotllen a través d’organitzacions sense ànim de lucre i d’acord amb programes o projectes concrets

CONDICIONS D’ADMISSIÓ DE LA PERSONA VOLUNTÀRIA

Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d’obrar, prou i que tinguen interés en el desenrotllament dels fins de l’associació sense rebre contraprestació ni mediar obligació o deure jurídic. En especial persones de col.lectius i associacions que participen dels projectes de la Federació i mantinguen un conveni en vigor.

-Haurà de presentar-se una sol·licitud per escrit a l’òrgan de representació, i este resoldrà en la primera reunió que celebre l’admissió de la persona o persnones voluntàries.

Aquest projecte naix de la necessitat dels col.lectius, de qualsevol àmbit, cultural, esportiu, social, mediambiental per tal d’organitzar esdeveniments, actes solidaris, congressos, trobades, festes etc…. La creació d’una base de dades compartida i mancomunada de voluntaris, amb la corresponent assegurança de Responsabilitat Social i d’Accidents i una bona gestió aportaria un valor afegit a les tasques de voluntariat que ja realitzen col.lectius com Protecció Civil Oliva i Creu Roja Oliva.